Uitverkoop: -5% korting op zomerproducten tot 28/07/24

Privacybeleid

EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van de huidige Spaanse wet 34/2002 van 11 juli betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, delen wij je hierbij mee dat de verantwoordelijke persoon voor de website waar je verschillende toepassingen kunt downloaden, is: 

 • Bedrijfsnaam: FOTICOS S.L.
 • Fiscaal nummer: ES B50139120
 • Maatschappelijke zetel: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) SPANJE
 • Telefoon: +34 976 222 090
 • E-mailadres (NL): [email protected]
 • E-mailadres (BE): [email protected]

OFFICIËLE REGISTERS:

 • Handelsregister van Zaragoza, Volume 610, Algemeen 144 van 2e sectie, Pagina 39, Blad 5316, Eerste Inschrijving.
 • Handelsmerk bij het Spaanse Bureau voor Octrooien en Handelsmerken (O.E.P.M.): Dossiers M1522815 en N0115274
 • Regelgeving van toepassing op het beroep en/of gedragscodes: Spaanse Wetgeving inzake Elektronische Handel en RDL 1/2007 inzake Consumenten en Gebruikers.
 • Website: wanapix.nl

1 - PRIVACYBELEID VAN DE ENTITEIT

1.1 - CONTACTGEGEVENS GEGEVENSBEHEERDER

 • Bedrijfsnaam: FOTICOS S.L.
 • Fiscaal nummer: ES B50139120
 • Maatschappelijke zetel: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) SPANJE
 • Telefoon: +34 976 222 090
 • E-mailadres: [email protected]

1.2 - CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Martin López Escartín, advocaat ICAM 103516 en met kantoor voor kennisgevingen bij HONOS ABOGADOS S.L.P. in C/ Langreo nº2, 1ºD, 33206, Gijón, Asturië (Spanje). Telefoon +34 608781399 en e-mail: [email protected]

1.3 - INFORMATIEPLICHT CONFORM EU-VERORDENING 679/2016 (GDPR) EN SPAANSE ORGANISCHE WET LO 3/2018

Voordat de gebruiker van een website persoonsgegevens verstrekt, moet hij/zij het volgende zorgvuldig lezen en begrijpen om RECHTMATIG, EERLIJK EN TRANSPARENT te zijn. 

De gebruiker die zijn/haar gegevens in de contactformulieren van deze website invoert, in overeenstemming met wat in deze paragraaf van deze juridische mededeling staat, VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT:

Hij/zij uitdrukkelijk toestemming geeft aan de entiteit FOTICOS S.L. met adres CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 de 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) SPANJE voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de persoon die tekent, of optreedt als wettelijke vertegenwoordiger, voogd of curator. Hij/zij verklaart tevens dat hij/zij naar behoren is geïnformeerd over de gepresenteerde tabel met betrekking tot het recht dat is vastgelegd in art. 13 van de GDPR.

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING GEBRUIKERSGEGEVENSBESTAND

VERANTWOORDELIJK: FOTICOS S.L. CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) SPANJE

BEDOELD GEBRUIK

 • Beheer van de gegevens die zijn ingevoerd in de gegevensverzamelingsformulieren op de website, voor de levering van gevraagde diensten;
 • Dit geldt ook voor aankopen via de website;
 • Wij verzamelen IP-gegevens om na te gaan waar de gebruiker vandaan komt;
 • Je kunt de registratie van Gegevensverwerkende Activiteiten aanvragen door een e-mail verzoek te sturen naar: [email protected] of via de DPO.

DPO (Data Protection Officer): MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - praktiserend advocaat van het Iltre. Colegio de Abogados de Madrid met het nummer 103516 kan worden gecontacteerd via: [email protected]

RECHTMATIGHEID: Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT: Er vindt geen internationale overdracht van gegevens plaats.

ONTVANGERS VAN GEGEVENSOVERDRACHTEN: Er worden geen gegevens doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de gevraagde dienst te voldoen.

RECHTEN

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens van de betrokkene;
 • Recht om hun rectificatie of verwijdering te vragen;
 • Recht om beperking van hun verwerking te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om geen reclame te ontvangen.

AANVULLENDE INFORMATIE: Je kunt te allen tijde een klacht indienen bij het AEPD, C/ Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid in Spanje.

BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS

 • GEBRUIKER: Voor de duur van de op de formulieren aangevraagde diensten, waarbij zij hun toestemming geven, die op elk moment kan worden ingetrokken.
 • KLANTEN: Voor zolang de commerciële relatie duurt en ze wettelijk verplicht bewaard moeten worden.

WAAR KUN JE JE RECHTEN UIT OEFENEN?: Vraag onze formulieren aan voor de uitoefening van je rechten via: [email protected]

Dit gegevensbeschermingsbeleid kan in de loop der tijd veranderen door mogelijke wijzigingen in de wetgeving, de jurisprudentie of de criteria die het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming en/of de bevoegde autoriteit op een bepaald moment hanteert. Daarom behoudt FOTICOS S.L. zich het recht voor deze juridische kennisgeving te wijzigen om deze aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie die van kracht zijn op het moment dat de websites worden bezocht, alsmede aan de praktijken in de sector. Wij verzoeken je om deze wettelijke kennisgeving regelmatig te raadplegen.

1.4 - DOOR EU-VERORDENING 2016/679 EN SPAANSE ORGANISCHE WET LO 3/2018 ERKENDE RECHTEN

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens: je kunt ons vragen of wij jouw gegevens verwerken;
 • Recht om de rectificatie ervan te vragen, indien ze ten onrechte zijn verzameld; en/of verzoeken om verwijdering ervan;
 • Recht om beperking van de verwerking te vragen: in bepaalde gevallen kun je vragen dat wij de verwerking van jouw gegevens tijdelijk opschorten of dat wij ze langer bewaren dan nodig is, indien dit noodzakelijk is;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking: wij stoppen de verwerking van jouw gegevens, behalve om juridische redenen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt ons op elk moment vragen om jouw gegevens op uitdrukkelijk verzoek door te geven aan de handelaar van jouw keuze;
 • Recht op opt-out van reclame: je kunt ons op elk moment laten weten dat je geen reclame van ons bedrijf wilt ontvangen door ons een e-mail te sturen.

HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

FOTICOS S.L. zal al haar medewerkers informeren over de procedure om de rechten van de belanghebbenden te behandelen; wij hebben een protocol opgesteld om te kunnen reageren op alle verzoeken om rechten. Je kunt jouw verzoek tot uitoefening van je rechten sturen naar [email protected] of per post naar ons adres dat wij in overeenstemming met art. 10 van de LSSI - CE hebben opgegeven. Wij vragen je altijd het volgende in gedachten te houden wanneer je jouw rechten uitoefent:

 • De houders van persoonsgegevens (betrokkenen) kunnen de rechten uitoefenen die erkend zijn in Verordening 679/2016 en LO 3/2018 van 5 december. De uitoefening van de rechten is gratis;
 • De verantwoordelijke voor de verwerking moet de betrokkenen zonder onnodige vertraging en op beknopte, transparante, begrijpelijke wijze, in duidelijke en eenvoudige taal antwoorden en het bewijs bewaren van de naleving van de plicht om te reageren op gedane verzoeken om rechten uit te oefenen;
 • Indien het verzoek langs elektronische weg wordt gedaan, wordt de informatie waar mogelijk langs elektronische weg verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt;
 • Verzoeken moeten binnen een maand na ontvangst worden beantwoord; deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit of het aantal verzoeken, maar in dat geval moet de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte worden gebracht van de verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging;
 • Je kunt een klacht indienen bij het AEPD als je dat nodig acht op C/ Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid in Spanje.

2- GRONDBEGINSELEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Deze wettelijke kennisgeving wordt beheerst door het BEGINSEL VAN WETTIGHEID, LOYALITIET EN TRANSPARANTIE, en is zo geschreven dat zij kan worden begrepen door iedereen die verbinding maakt met deze website. Als je twijfels hebt over de complexiteit ervan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor opheldering.

2.1 - VERTROUWELIJKHEID

Alle door middel van elektronische formulieren verstrekte gegevens worden behandeld volgens de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en worden in ieder geval vertrouwelijk behandeld voor het personeel van FOTICOS S.L. dat deze informatie beheert. Het personeel van het bedrijf ondertekent een strikt vertrouwelijkheidscontract.

2.2 - INFORMATIE OVER DE BEREIDHEID OM GEGEVENS ACHTER TE LATEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN

VRIJWILLIG/VERPLICHT KARAKTER

Gebruikers van de websites worden geïnformeerd dat de antwoorden op de vragen in de gegevensverzamelingsformulieren op deze website vrijwillig of verplicht zijn. Een asterisk geeft aan of het al dan niet verplicht is. De rest van de gegevens is vrijwillig. 

CONSEQUENTIA

Door het invullen van de formulieren op de verschillende websites, met betrekking tot de door FOTICOS S.L. geleverde diensten, aanvaarden de Gebruikers de opname en verwerking van de door hen verstrekte gegevens in een bestand met persoonlijke gegevens, dat eigendom is van FOTICOS S.L., en kunnen zij de desbetreffende rechten uitoefenen volgens de volgende clausule.

Je kunt op het post- of e-mailadres van de entiteit het Register van Verwerkingsactiviteiten van jouw gegevens opvragen.

2.3 - INFORMATIE OVER DE GEGEVENS DIE WIJ BEWAREN

De gegevens die wij van de website bewaren kunnen zijn: 

 • Het zijn de gegevens die louter worden verzameld in de formulieren die op de website worden bijgehouden;
 • Cookiegegevens die zullen worden bepaald in het cookiebeleid.

Deze informatie wordt ontvangen door FOTICOS, S.L. en wordt nooit verkocht, overgedragen of verhuurd aan andere bedrijven, behalve in het logische geval voor de levering van de gevraagde dienst via de formulieren. 

2.4 - HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Wij bewaren informatie zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, aan wettelijke verplichtingen te voldoen en onze belangen of die van andere partijen te beschermen.

 • Gegevens verzameld voor de levering van onze nieuwsbrief: Vanaf het moment van inschrijving tot het moment dat de gebruiker verzoekt zich uit te schrijven van de dienst door het sturen van een e-mail.;
 • Klantgegevens: Vanaf het moment dat de gebruiker onze producten koopt totdat hij wettelijk verplicht is deze te bewaren. Normaal gesproken wordt de termijn bepaald door de belastingwetgeving;
 • Cookiegegevens: Zoals bepaald in het cookiebeleid, en/of geconfigureerd door de gebruiker;
 • Webgebruikersgegevens: Strikt tijdens de behandeling van jouw aanvraag, normaal om offertes aan te vragen. Als je geen klant wordt, maximaal 3 maanden.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekken. Datos recogidos para la entrega de nuestro newletter: Desde la suscripción hasta el momento que solicita el usuario la baja del servicio mediante el envío de un mail. 

2.5 - MET WELK DOEL WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Het enige doel van de verwerking van jouw gegevens is om je de door ons bedrijf gevraagde dienst te verlenen en, indien je ermee hebt ingestemd dat wij je commerciële berichten sturen, om je nieuws te kunnen sturen over de producten en prijzen die wij verkopen. Het doel van het gebruik van cookies wordt bepaald in het Cookiebeleid waar elk van hen specifiek wordt gespecificeerd. 

3 - INFORMATIE OVER DE DISTRIBUTIELIJST VAN INFORMATIE

Wanneer u zich op deze website registreert, gaat u ermee akkoord om op twee manieren informatieve e-mails van FOTICOS S.L. te ontvangen:

 1. Door het juiste vakje aan te vinken als je kiest voor de optie om je per e-mail te registreren.
 2. Door het accepteren van de privacy- en servicevoorwaarden als u kiest voor de optie om u te registreren met behulp van externe identificatoren (Google, enz.).

Als u geaccepteerd heeft dat u informatieve e-mails wilt ontvangen, kan FOTICOS S.L. u periodiek e-mails sturen om u op de hoogte te stellen van aanbiedingen, verbeteringen of nieuwe ontwikkelingen op deze website. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink aan het einde van elke informatieve e-mail of door een e-mail te sturen naar FOTICOS S.L.

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING DISTRIBUTIE GEGEVENSBESTAND

VERANTWOORDELIJK: FOTICOS S.L. CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) in Spanje

BEOOGD DOEL: Het verzenden van reclame, verbeteringen en nieuws, zolang de gebruiker heeft ingestemd met deze verzending.

Je kunt de registratie van Verwerkingsactiviteiten aanvragen door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

DPO (Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming): MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - praktiserend advocaat van het Iltre. Colegio de Abogados de Madrid met het nummer 103516 waarmee je contact kunt opnemen via: [email protected]

RECHTMATIGHEID: Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS: Er vindt geen internationale overdracht van gegevens plaats.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS: Er worden geen gegevens doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de gevraagde dienst te voldoen.

RECHTEN

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens van de betrokkene;
 • Recht om hun rectificatie of verwijdering te vragen;
 • Recht om beperking van hun verwerking te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om geen reclame te ontvangen.

BEWAARTIJD VAN GEGEVENS: Zolang je lid blijft van de mailinglijst. Je kunt dus te allen tijde je wens om niet te blijven kenbaar maken. 

AANVULLENDE INFORMATIE: Je kunt te allen tijde een klacht indienen bij het AEPD, C/ Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid, Spanje.

WAAR JE JOUW RECHTEN KUNT UITOEFENEN: Vraag onze formulieren voor de uitoefening van je rechten aan via: [email protected]

4 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK EN INHOUD

Zowel de toegang tot de websites als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie en inhoud vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Derhalve is het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, afbeeldingen, inhoud en/of producten die via deze website worden beschreven en toegankelijk zijn, onderworpen aan het toepasselijke nationale of internationale recht, alsmede aan de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de Gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor deze toegang en dit correcte gebruik.

De Gebruikers zijn verplicht de diensten of inhoud op redelijke wijze te gebruiken, volgens het principe van goede trouw en met respect voor de geldende wetgeving, de goede zeden, de openbare orde, de goede gebruiken, de rechten van derden of van FOTICOS S.L. zelf, en dit alles volgens de mogelijkheden en doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. FOTICOS S.L. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, voor gevolgschade of winstderving, voortvloeiend uit het misbruik van de diensten of inhoud door de gebruikers of derden.

5 - BEGRIP GEBRUIKER

Het gebruik van de Website is een voorwaarde voor de Gebruiker en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van deze Juridische Kennisgeving in de versie die door FOTICOS S.L. wordt gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website bezoekt. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Juridische Kennisgeving aandachtig lezen telkens hij/zij van plan is het web te gebruiken, aangezien het wijzigingen kan ondergaan.

6 - BEGRIP KLANT

Klant zijn impliceert het uitvoeren van een koop- en verkoopactie via onze website, waarbij je, in overeenstemming met de Europese en Spaanse wetgeving, wordt beschouwd als de kopende partij en recht hebt op bepaalde rechten die zijn vastgelegd in de aankoopvoorwaarden of het gebruik van de website, en waarbij je in ieder geval onderworpen bent aan de consumenten- en gebruikerswetgeving, tenzij je jezelf identificeert als een professional, die onderworpen is aan andere toepasselijke wetgeving.

7 - OFFICIËLE TAAL VAN DE WEBSITE

De wettelijk vastgestelde taal is Spaans, daarom zullen in het geval van een vertaling van deze Juridische Kennisgeving in een andere taal, de oorspronkelijke clausules in het Spaans worden opgevat als bindend, zowel in de juridische mededeling als in de voorwaarden van dienstverlening.

8 - SOCIALE NETWERKEN

FOTICOS S.L. heeft of kan een profiel openen in de belangrijkste sociale netwerken, in alle netwerken waarin zij erkend is als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die haar gebruikers en/of volgers van het bedrijf in het profiel van het bedrijf hebben opgenomen. De behandeling die FOTICOS S.L. zal uitvoeren met deze gegevens zal de behandeling zijn die het sociale netwerk toestaat aan de bedrijfsprofielen binnen haar beleid als sociaal netwerk. Zo kan FOTICOS S.L. haar volgers op alle mogelijke manieren informeren over haar activiteiten, nieuwe producten, acties en evenementen, evenals aanbiedingen van gepersonaliseerde gebruikersdiensten. FOTICOS S.L. zal geen gegevens onttrekken aan de sociale netwerken, tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De gebruiker aanvaardt de voorwaarden van de sociale netwerken in hun privacybeleid. 

9 - INFORMATIE OVER LINKS

FOTICOS S.L. is niet verantwoordelijk voor websites die geen eigendom zijn van FOTICOS S.L. en die toegankelijk zijn via links of inhoud beschikbaar gesteld door derden.

Elk gebruik van een link of toegang tot een website die geen eigendom is van FOTICOS S.L. gebeurt op eigen risico van de gebruiker en FOTICOS S.L. beveelt of garandeert geen enkele informatie verkregen via een link die geen eigendom is van FOTICOS S.L., noch is FOTICOS S.L. verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade als gevolg van het gebruik of misbruik van een link, of de daardoor verkregen informatie, inclusief andere links of websites, onderbreking van service of toegang, of de poging tot gebruik of misbruik van een link, hetzij bij de verbinding met het web van FOTICOS S.L., hetzij bij de toegang tot informatie van andere websites vanaf het web van FOTICOS S.L..

10 - AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de webpagina's kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek worden wijzigingen aangebracht aan de daarin opgenomen informatie. FOTICOS S.L. kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de diensten of de inhoud.

FOTICOS S.L. heeft de informatie en het materiaal op de website verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar hoewel de nodige maatregelen zijn genomen om te garanderen dat de informatie correct is, kan niet worden gegarandeerd dat deze exact en actueel is.

Tevens dient te worden opgemerkt dat de inhoud van deze website dient ter informatie over de kwaliteit, locatie, accommodatie, diensten en prijzen van FOTICOS S.L..

11 - INFORMATIE OVER DE ONTHEFFING VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN TECHNISCHE STORINGEN EN INHOUD

FOTICOS S.L. wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de op het internet aangeboden diensten of inhoud, ongeacht hun oorzaak. 

Evenzo is FOTICOS S.L. niet verantwoordelijk voor netwerkcrashes, bedrijfsverlies als gevolg van dergelijke crashes, tijdelijke onderbrekingen van de stroomvoorziening of enige andere vorm van indirecte schade die gebruikers kunnen ondervinden door oorzaken buiten de controle van FOTICOS S.L..

FOTICOS S.L. verklaart of garandeert niet dat de diensten of de inhoud onderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat de dienst of de server die deze ter beschikking stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, niettegenstaande het feit dat FOTICOS S.L. alles in het werk stelt om dit soort incidenten te voorkomen. In het geval dat de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of bepaalde handelingen verricht op basis van de informatie op een van de websites, wordt aanbevolen de ontvangen informatie bij andere bronnen te controleren.

12 - INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud geleverd door FOTICOS S.L., evenals de inhoud geplaatst op het netwerk via haar webpagina's, vormen een werk in de zin van de wetgeving inzake intellectuele eigendom en worden derhalve beschermd door de wetten en internationale verdragen die op dit gebied van toepassing zijn.

FOTICOS is een geregistreerd handelsmerk onder het dossiernummer M1522815 van het Spaanse Octrooi- en Merkenbureau. Het gebruik ervan is derhalve beperkt door de merkenwet. 

Elke vorm van reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie, beschikbaarstelling en, in het algemeen, elke andere handeling van publieke exploitatie met betrekking tot de webpagina's en hun inhoud en informatie, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L., is verboden. 

Bijgevolg is de gehele inhoud van de verschillende websites en met name de ontwerpen, teksten, grafieken, logo's, iconen, knoppen, software, commerciële namen, merken, handelsmerken, industriële tekeningen of alle andere tekens die voor industrieel en commercieel gebruik in aanmerking komen, onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van FOTICOS S.L. of van derden die deze bezitten en die hun opname op de verschillende websites naar behoren hebben goedgekeurd.

De inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's, evenals de software die nodig is voor de werking en visualisatie ervan, vormen eveneens een werk in de zin van het auteursrecht en worden derhalve beschermd door de internationale verdragen en de nationale wetgeving inzake intellectuele eigendom die van toepassing kunnen zijn. Niet-naleving van het bovenstaande impliceert het plegen van ernstige onwettige handelingen en de bestraffing daarvan door het burgerlijk recht en het strafrecht.

Het is verboden elke handeling uit te voeren op grond waarvan de gebruikers van de diensten of inhoud direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's exploiteren of commercieel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L..

In het bijzonder, en zonder exhaustief te zijn, zijn reproductie, verspreiding, tentoonstelling, transmissie, heruitzending, uitzending, uitzending in welke vorm dan ook, opslag op fysieke of logische dragers (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering of beschikbaarstelling uit andere databanken dan die welke behoren tot de door FOTICOS S.L. geautoriseerde databanken verboden, evenals hun vertaling, aanpassing, arrangement of enige andere transformatie van dergelijke meningen, beelden, vormen, indexen en andere formele uitdrukkingen die via de diensten of inhoud ter beschikking van de gebruikers worden gesteld, voor zover deze handelingen onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele, industriële of beeldbescherming.

Het staat FOTICOS S.L. vrij de toegang tot de webpagina's en de daarin aangeboden producten en/of diensten te beperken, evenals de latere publicatie van de meningen, opmerkingen, afbeeldingen of commentaren die gebruikers via e-mail kunnen sturen.

In deze zin kan FOTICOS S.L., indien zij dit wenselijk acht, zonder afbreuk te doen aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers, de nodige filters installeren om te voorkomen dat via haar webpagina's inhoud of meningen op het netwerk terechtkomen die worden beschouwd als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch, lasterlijk of die op enigerlei wijze aanzetten tot geweld of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke inhoud en die verboden zijn volgens de LO 10/2022 van 6 september.

De gebruikers die naar de webpagina's van FOTICOS S.L., naar de afdeling suggesties, opmerkingen, opinies of commentaar door middel van de e-maildienst, tenzij zij op een bepaalde en onmiskenbare manier het tegendeel laten blijken, in de gevallen waarin dit door de aard van de diensten of de inhoud mogelijk is, wordt begrepen dat zij FOTICOS S.L. toestemming geven voor de reproductie, verspreiding, tentoonstelling, transmissie, heruitzending, uitzending in elk formaat, opslag op fysieke of logische dragers (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering, beschikbaarstelling uit databases van FOTICOS S.L, vertaling, aanpassing, arrangement of enige andere transformatie van deze opmerkingen, meningen of commentaren, zolang de bescherming van het auteursrecht wettelijk is voorzien. Het is eveneens duidelijk dat deze toestemming gratis wordt gegeven en dat de gebruikers door het enkele feit van het verzenden van dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren per e-mail, afzien van elke aanspraak op vergoeding door FOTICOS S.L..

In overeenstemming met het gestelde in de vorige paragraaf is FOTICOS S.L. eveneens gerechtigd over te gaan tot wijziging of aanpassing van deze opmerkingen, meningen of commentaren, om ze aan te passen aan de behoeften van de redactionele vormgeving van de webpagina's, zonder dat dit op enigerlei wijze schade toebrengt aan de morele vermogens van het auteursrecht waarover de Gebruikers beschikken.

Alle technische, logische of technologische middelen waardoor een derde direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, voordeel kan halen uit elk van de inhoud, vormen, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's, of uit de inspanningen die FOTICOS S.L. zich getroost voor hun werking, zijn verboden. In het bijzonder is elke link, hyperlink, framing of soortgelijke link die kan worden gelegd in de richting van de FOTICOS S.L. webpagina's verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L.. Elke inbreuk op de bepalingen van dit punt wordt beschouwd als een schending van de legitieme intellectuele eigendomsrechten van FOTICOS S.L. op de webpagina's en de gehele inhoud ervan.

FOTICOS S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van bovengenoemde gedragingen en handelingen, net zoals zij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud, diensten, producten, etc. van derden die rechtstreeks of via banners, links, hyperlinks, framing of soortgelijke links vanaf de websites van FOTICOS S.L. toegankelijk zijn.

13 - GESCHILLENREGELING

Deze wettelijke kennisgeving wordt niet voor elke gebruiker afzonderlijk opgeslagen, maar blijft toegankelijk via het internet op deze website. Ze is toegankelijk via de verbinding die elke gebruiker op zijn verbindingssysteem heeft. 

Gebruikers die de status van consument of gebruiker hebben zoals gedefinieerd door de Spaanse regelgeving en woonachtig zijn in de Europese Unie, kunnen zich, indien zij een probleem hebben gehad met een aankoop bij FOTICOS S.L. om te proberen tot een buitengerechtelijke schikking te komen, wenden tot het Platform voor online geschillenbeslechting, opgericht door de Europese Unie en ontwikkeld door de Europese Commissie in het kader van Verordening (EU) 524/2013. Zoals ook uiteengezet in de "Algemene Voorwaarden" en/of "Gebruik van de Website".

Op voorwaarde dat de Gebruiker geen consument of gebruiker is, en wanneer er geen regelgeving is die anders verplicht, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de hoven en rechtbanken van Zaragoza aangezien dit de plaats is waar het contract is gesloten, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie die voor hen zou kunnen gelden.

14 - WETGEVING

Deze website is onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Deze wettelijke kennisgeving is opgesteld door HONOS ABOGADOS S.L.P. voor FOTICOS S.L. in overeenstemming met de EU-Verordering GDPR 679/2016 over de bescherming van persoonsgegevens en de Spaanse LSSI (Information Society Services Law), 34/2002, naast de wetgeving inzake intellectueel eigendom. De inhoud van deze juridische mededeling is geregistreerd in het Safe Creative Intellectual Property Registry, met registratiecode 1602176603277. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden.